1. DEFINICJE
  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.atana.pl
  2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralna częścią jest Regulamin.
  4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
  5. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu jest Atana Ewa Pańta adres: ul. Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek, NIP: 8381725571
  6. Kupujący – osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Jeśli Kupującym jest osoba fizyczna musi ona mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  7. Produkty – produkty sprzedawane w Sklepie.

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  • 1
  1. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  2. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument. Jeśli Kupującym jest osoba fizyczna to musi mieć ona pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
  4. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
  • 2

  Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie –  608 565 223, mailem – sklep@atana.pl

  Korespondencję tradycyjną, prosimy  nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

  PROCEDURA ZAKUPU

  • 3

  Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem oraz ceną prezentowane są na stronach Sklepu.  

  • 4
  1. Kupujący składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
  2. Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury .
  3. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. 
  4. W celu zawarcia umowy, Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu o którym mowa w ust. 3, w tym w szczególności potwierdzić zawarcie umowy ze Sprzedającym poprzez kliknięcie w link podany w e-mailu.
  5. W przypadku wykrycia w treści zamówienia jakichkolwiek błędów Kupujący przed potwierdzeniem zawarcia umowy zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym celem dokonania korekty i wskazania prawidłowych danych zamówienia.
  6. Sprzedający utrwala treść umowy zawartej z Kupującym w postaci zapisu elektronicznego. Treść ww. zapisu udostępniana jest Kupującemu na jego wniosek. 
  • 5
  1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem ww. termin liczony jest od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
  2. Sprzedający udostępnia możliwość zapłaty za zamówione produkty w następujących formach:

  – za pobraniem (płatność za Produkty dokonywana jest przez Kupującego przy odbiorze zamówienia na poczcie lub u kuriera)

  – przelewem (zamówienie realizowane jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego)

  – płatności tpay ( szybki przelew, blik)

  – płatność przy odbiorze w naszym sklepie stacjonarnym Atana Ewa Pańta, ulica Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek

  Informujemy, iż numer konta do wpłaty w przypadku wyboru płatności przelewem zawsze znajduje się w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W tytule przelewu prosimy zawsze wpisywać numer zamówienia wskazany w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia. 

  3. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedającego.

  4. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez sprzedającego.
  DOSTAWA

  • 6

  Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  Możliwy jest również odbiór osobisty naszych produktów w naszym sklepie stacjonarnym mieszczącym się pod adresem: Atana Ewa Pańta, ulica Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek

  ZWROT/WYMIANA

  • 7
  1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Kupujący, będący konsumentem może zrezygnować z produktów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni . Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawieranych między przedsiębiorcami – umowy te regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego. 
  2. Produkty zwracane wraz z formularzem odstąpienia od umowy prosimy przesyłać na adres Atana Ewa Pańta, ulica Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający dokonuje w terminie 14 dni roboczych zwrotu ceny zakupionych przez Konsumenta Produktów oraz zwrotu kosztów dostawy ww. Produktów do Kupującego. Koszt odesłania Produktów ponosi Kupujący.
  3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Prosimy każdorazowo o przesłanie do Sprzedającego potwierdzenia nadania zwrotnego. 
  4. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny wraz z kosztami przesyłki zawsze w tej samej formie w której otrzymał płatność od Kupującego.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

  REKLAMACJE

  • 8
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów prosimy składać pisemnie na adres Sprzedającego Atana Ewa Pańta, ulica Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek. W piśmie zawierającym reklamację prosimy wskazać szczegółowe dane osoby składającej reklamację oraz krótko opisać przyczynę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), lub w formie e-maila.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • 9
  1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów tylko w celu realizacji transakcji.
  2. Zbiór danych naszych kontrahentów zgłoszony jest do UODO ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz dostosowany jest do:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

  1. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe wykorzystane są wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy.
  2. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
  3. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności naszego Sklepu.

  INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 10

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

  • 11

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021

  3. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedającego.